Lưu trữ Danh mục: ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Dịch Vụ Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp

ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP Theo Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có thể giải thể trong các trường hợp sau: Giải thể tự nguyện: Theo quyết định của chủ doanh nghiệp...

Tạm Ngừng Kinh Doanh

Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh mới nhất Căn cứ pháp lý của việc tạm ngừng kinh doanh Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP...